BAN GIÁM ĐỐC

Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Trần Chiến, giám đốc bệnh viện

Bác sĩ Chuyên khoa I
ĐẶNG TRẦN CHIẾN

Giám đốc bệnh viện

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Nga, phó giám đốc bệnh viện

Bác sĩ Chuyên khoa I
NGUYỄN THỊ NGA

Phó Giám đốc bệnh viện

Thạc sĩ - Bác sĩ Đặng Đình Hùng, Phó giám đốc bệnh viện

Thạc sĩ - Bác sĩ
ĐẶNG ĐÌNH HÙNG

Phó Giám đốc bệnh viện